Nume proiect:

INFORMATIZAREA REGISTRULUI AGRICOL, IMPLEMENTAREA ȘI ACHIZIȚIONAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN 15 UAT-URI ÎN JUDEȚUL SATU MARE

 

Unități Administrativ Teritoriale participante la proiect:

Municipiul Satu Mare,  Orașul Ardud, Comuna Pișcolt, Comuna Doba, Comuna Homoroade, Comuna Santău, Comuna Beltiug, Comuna Urziceni, Comuna Dorolț, Comuna Socond, Comuna Racșa, Comuna Terebești, Comuna Bârsău, Comuna Odoreu, Comuna Cămârzana.

 

Obiectivele sistemului ”Registrul Agricol”

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de achiziționarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software.

Produsul informatic are ca scop evidența și centralizarea automată a datelor din registrele agricole fizice existente în cadrul fiecărei Unități Administrativ Teritoriale. Proiectul va fi de tip sistem integrat în sensul în care toate componentele vor prezenta o interfață unitară utilizatorului.

Proiectul este integrat la nivel județean la nivelul UAT-urilor partenere în proiect. Infrastructura hardware și software pentru sistemul informatic Registru Agricol este găzduită la sediul CONSILIULUI JUDEȚEAN  SATU MARE.

 

Obiectivul general, definit în baza aspectelor mai sus menționate, este susținut de următoarele obiective specifice, grupate în funcție de domeniile de acțiune care contribuie la atingerea sa, și anume:

-        Obiective ce vizează actul administrativ

1.       accesibilitatea în timp real la informațiile privind asigurarea unei evidențe unitare a categoriilor de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a resurselor locale

2.       eficientizarea serviciilor de gestiune și contabilitate, în baza extinderii sistemului informatic integrat.

-              Obiective tehnice

1.       fluidizarea și îmbunătățirea fluxului de informații dintre autorități și cetățeni prin asigurarea facilităților de informare, transfer de date/documente rezultate prin utilizarea sistemului informatic integrat;

2.       asigurarea compatibilității sistemului informatic cu celelalte sisteme existente sau în curs de implementare la nivel național;

3.       asigurarea securității sistemului informatic și a datelor cu caracter personal.

 

Prin acest proiect, CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE își propune dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice adresate cetățenilor și mediului de afaceri din județ și implementarea de tehnologii informaționale (a unor aplicații informatice) care să contribuie la sporirea interoperabilității autorităților locale.

 

Viziunea generală asupra sistemului

Obiectivul general al proiectului realizat prin produsul informatic final este acela de a contribui la îmbunătățirea evidenței și centralizarea automată a datelor din registrele agricole existente într-o primărie.

Acest obiectiv, precum și strategia de implementare propusă, răspund cu succes obiectivului specific al domeniului vizat (Registru Agricol), contribuind direct la îmbunătățiri de structură și proces, prin activități de creștere a capacității tehnice și operaționale a instituțiilor implicate și a personalului specializat, care conduc în mod direct la eficientizarea organizațională.

Scopul proiectului este acela de a promova un grad de accesibilitate ridicată la informațiile publice prin: accesul unui număr cât mai mare de utilizatori; furnizarea serviciului prin canale alternative; design centrat pe nevoile cetățeanului și nu pe fluxurile interne ale administrației publice; interfață simplă, ușor de învățat și de utilizat; mecanisme de navigare clare. De asemenea se are in vedere o eficientizare a serviciilor oferite către cetățeni prin reducerea birocrației; creșterea satisfacției utilizatorului; servicii publice inclusive, producerea de economii financiare; creșterea productivității muncii angajaților dar si o siguranța sporită din punct de vedere al protejării confidențialității datelor furnizate de utilizatori.

 

Proiectul se încadrează în Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare  și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

Prin obiectivele stabilite, proiectul vine de asemenea în întâmpinarea obiectivelor de întărire a capacității administrative stabilite în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

La nivel instituțional, proiectul urmărește continuarea și susținerea procesului de informatizare in cadrul administrațiilor publice, prin implementarea unui sistem informatic de Registru Agricol unitar, care să contribuie la îmbunătățirea performanțelor structurilor Beneficiarului, atât din punct de vedere al dezvoltării și creșterii eficienței serviciilor publice electronice cât și al acțiunilor derulate cu scopul de a oferii servici de calitate pentru contribuabili.